Połączone oddziaływanie chemikaliów – Mieszaniny chemiczne cz.I chemikaliaKomisja Europejska: Istnieje potrzeba, aby wypełnić luki w wiedzy odnoście mieszanek. Trzeba stworzyć platformę monitorowania chemikaliów. Ważne jest, żeby lepiej zrozumieć toksyczność chemikaliów, zwłaszcza w ramach programu horyzont 2020. Można będzie wtedy stworzyć bazę wiedzy na ten temat. Działania Komisji będą opierać się na przeanalizowaniu związków chemikaliów, co do których jest pewność odnośnie ich szkodliwości, oraz stworzenie pewnych wytycznych, aby pewne akty ustawodawcze odnosiły się do związków chemikaliów. Działania te są sterowane przez grupę osób z różnych dyrekcji generalnych, Agencji oraz innych instytucji zajmujących się  chemikaliami.

A. Westlund: Działania są podejmowane trochę za wolno. W momencie bezpośredniego zagrożenia zdrowia niektóre środki powinny być podjęte nawet bez posiadania pełniej wiedzy.

Mieszanina chemiczna - chemikalia

Mieszanina chemiczna – chemikalia

Propozycja Nordyckiej Rady Ministrów stwierdza, że skoro jest tak wiele chemikaliów ujętych w różnych dokumentach UE to trzeba obniżyć progi dopuszczalnego narażenia, żeby móc lepiej chronić ludzi. Czy w ramach obecnie obowiązujących przepisów dotyczących chemikaliów można wziąć pod uwagę efekt łącznego odziaływania chemikaliów? Czy są jakieś badania dotyczące łącznego efektu działania tych środków?

C. Lepage: Czy w obradach doraźnej grupy roboczej będą mogły uczestniczyć zainteresowane strony jak np. organizacje pozarządowe i stowarzyszenia reprezentujące branże? Czy jest możliwość, aby taka grupa robocza zdawała raporty ze swojej pracy do Parlamentu? Komisja przewiduje opracowanie wytycznych, aby promować spójne podejście oceny tych mieszanek w tekstach ustawodawczych. Jak te wytyczne będą wdrażane w praktyce? Czy nie chodzi tu o nowe obowiązki dla przedsiębiorstw? Ważne jest podjęcie konkretnych działań.